Захтев за приступ информацији од јавног значаја у вези примене Закона о службеној употреби језика и писма

На овој страни је неколико корисних шаблона захтева за приступ информацији од јавног значаја у вези примене Закона о службеној употреби језика и писма.
Адресе неких органа јавне власти су на линку. Потпунији каталог органа јавне власти је на линку (на сајту Повереника за информације од јавног значаја). 
Процедура је следећа:

1. Прекопирајте текст између хоризонталних линија у програм за обраду текста (можете их преузети у Ворд формату из фолдера са линком)
2. Унесите називе органа, адресне податке и адресу епоште са наведеног линка.
3. Унесите потребне податке тамо где је xxxxxxxxx
3. Обликујте текст ако је потребно
4. Ако захтев шаљете електронском поштом прекопирајте га у тело поруке а ако захтев шаљете обичном поштом или предајете на писарници одштампајте два примерка, потпишите их и један предајте на писарници органа јавне власти или га пошаљите препорученом поштом.
Напомена: Поједине установе траже да им поштом поднесете Захтев за приступ информацији од јавног значаја што према мишљењу повереника за информације од јавног значаја није неопходно (видети тумачење на линку). Ако је то тако онда захтев који морате поштом да пошаљете треба мало проширити у циљу остварења уштеде на поштанским трошковима.
Предлог за допуну је следећи:
 • Које евиденције о обради података о личности сагласно Уредби о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности („Сл.гласник РС“, бр. 50/2009) Установа води?
 • Да ли су евиденције о обради података о личности уписане у Централни регистар збирки података који води Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности сагласно члану 44. ст.1. т. 3. и чл.52. Закона о заштити података о личности?
 • Да ли су успостављене евиденције о обради података о личности сагласно Закону о заштити података о личности усаглашене и колико са Законом о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.?
 • Да ли постоји акциони план Установе за усаглашавање њеног рада са Законом о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) уколико постоје нека одступања од његове примене?
 • Статут Установе
 • Списак важећих правилника и пословника о раду Установе са датумима њиховог усвајања.

1. Министарства (преузмите шаблон са линка)


НАЗИВ МИНИСТАРСТВА

улица и број

11000 Београд

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

назив и седиште органа коме се захтев упућује

 

ЗАХТЕВ

за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

x обавештење да ли поседује тражену информацију;

увид у документ који садржи тражену информацију;

xкопију документа који садржи тражену информацију;

x достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

            поштом

            x електронском поштом на адресу xxxxxxxxx

            факсом

            на други начин:***_________________________________________

 Овај захтев се односи на следеће информације:

 • Да ли је и када у периоду од 1.1.2009. до 30.12.2014. Министарство вршило надзор над  органима јавне власти из своје надлежности у вези спровођења одредаба Закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) сагласно члану 22. Закона о службеној употреби језика и писма?
 • Да ли је и када у периоду од од 1.1.2009. до 30.12.2014. Министарство добило притужбе грађана у вези неспровођење одредби Закона о службеној употреби језика и писама?
 •  Да ли је и када Министарство у периоду од од 1.1.2009. до 30.12.2014.  изрекло мере из своје надлежности органима јавне власти из члана 2. и 3. Закона о службеној употреби језика и писма због неспровођења овог Закона?

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације

 

У xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx.xx.2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Тражилац информације/Име и презиме

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

адреса

дана xx.xx.2015. године

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

други подаци за контакт

___________________________________

Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.


2. Општине (преузмите шаблон са линка)


Назив општине

Улица и број

ПТТ број и место

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

назив и седиште органа коме се захтев упућује

 

ЗАХТЕВ

за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

x обавештење да ли поседује тражену информацију;

увид у документ који садржи тражену информацију;

xкопију документа који садржи тражену информацију;

x достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

               поштом

               x електронском поштом на адресу xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

               факсом

               на други начин:***_________________________________________

 

Овај захтев се односи на следеће информације:

 • У којој мери се у Општини примењује Закон о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) односно да ли је документација Општине, натписи у Општини, сајт Општине, и слично доступни на ћирилици?
 •  Да ли је и када у периоду од 1.1.2009. до 30.12.2014. Општина вршила надзор над корисницима буџетских средстава односно над органима јавне власти из своје надлежности (јавна предузећа, установе, предузећа која врше поверена јавна овлашћења из надлежности локалне самоуправе, итд.) у вези спровођења одредаба Закона о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.)?
 • Да ли је и када у периоду од од 1.1.2009. до 30.12.2014. Општина добила притужбе грађана у вези неспровођење одредби Закона о службеној употреби језика и писама?

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације

 

У xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx.xx.2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Тражилац информације/Име и презиме

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

адреса

дана xx.xx.2015. године

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

други подаци за контакт

___________________________________

Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
3. Установе (преузмите шаблон са линка)


Назив установе

Улица и број

ПТТ број и место седишта

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

назив и седиште органа коме се захтев упућује

 

ЗАХТЕВ

за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

x обавештење да ли поседује тражену информацију;

увид у документ који садржи тражену информацију;

xкопију документа који садржи тражену информацију;

x достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

            поштом

            x електронском поштом на адесу xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            факсом

            на други начин:***_________________________________________

 

Овај захтев се односи на следеће информације:

 • У којој мери се у Установи примењује Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) односно да ли је документација Установе, натписи у Установи, сајт Установе, пропагандни материјал за посетиоце, и слично доступни на ћирилици?
 • Да ли је и када у периоду од од 1.1.2009. до 30.12.2014. Установа добила притужбе грађана у вези евентуалног неспровођење одредби Закона о службеној употреби језика и писама.
 • Информатор о раду Установе?
 • План рада Установе за 2015.
 • Извештај о раду Установе за 2013. и 2014.

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације

 

У xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx.xx.2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Тражилац информације/Име и презиме

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

адреса

дана xx.xx.2015. године

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

други подаци за контакт

___________________________________

Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.


4. Здравствене установе(преузмите шаблон са линка)


Назив установе

Улица и број

ПТТ број и место

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxx

назив и седиште органа коме се захтев упућује

 

ЗАХТЕВ

за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

x обавештење да ли поседује тражену информацију;

увид у документ који садржи тражену информацију;

xкопију документа који садржи тражену информацију;

x достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

            поштом

            x електронском поштом на адресу xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            факсом

            на други начин:***_________________________________________

 

Овај захтев се односи на следеће информације:

 • У којој мери се у Установи примењује Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) односно да ли је документација Установе, натписи у Установи, сајт Установе, пропагандни материјал за посетиоце, и слично доступни на ћирилици?
 •  Информатор о раду Установе.
 •  План рада Установе за 2015.
 •  Извештај о раду Установе за 2013. и 2014.

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације

 

У xxxxxxxxxxxxxx

xx.xx.2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Тражилац информације/Име и презиме

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

адреса

дана xx.xx.2015. године

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

други подаци за контакт

___________________________________

Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.Comments